حسین شریعتمداری

اسفندیار رحیم‌مشایی با کراک مقایسه شد
حسین علوی خواهرزاده حسین شریعتمداری در یادداشتی اسفندیار رحیم‌مشایی مسئول دفتر محمود احمدی‌نژاد را با «کراک» مقایسه کرد.
روزنامه کیهان دچار بحران مقبولیت شده است
وب‌سایت دیدگاه‌نیوز نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی اعلام کرد روزنامه کیهان با بحران «مشروعیت و مقبولیت» دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از نسخه‌های آن در حال حاضر در نهاد‌های دولتی توزیع می‌شود.

www.digarban.com (2017)